Polityka Prywatności

W dniu 25 maja 2018 r. zmieniły się przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Od tego dnia zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), potocznie zwanego RODO. W związku z powyższym, realizując obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO, przekazujemy w niniejszej Polityce Prywatności niezbędne informacje dotyczące przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych.

 

§ 1
Tożsamość Administratora
 1. Administratorem danych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanym dalej RODO jest ARTOKNA Sp. z o.o. z siedzibą w Ligocie przy ul. Pod Lasem 8b / oddziały w Bielsku Białej przy ul. Bukowej 20 oraz przy ul. Piekarskiej 86. Z Administratorem można kontaktować się za pośrednictwem numeru telefonu: 508 239 299 lub 516 235 585, a także pod adresem e-mail: biuro@artokna.pl

 
§ 2
Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
 1. Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z warunkami określonymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE.

 2. Administrator przetwarza dane osobowe w celu przedstawienia oferty wraz z kosztorysem, a także w celu realizacji zamówienia. Dane osobowe Administrator może przetwarzać w oparciu o następujące podstawy prawne: na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r tj.: osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów; na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r tj.: przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r tj.: przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Pani/Pana dane osobowe mogą być również przetwarzane w oparciu o inne przesłanki wynikające z rozporządzenia ogólnego o ochronie danych tj. realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora np.: ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń czy odpowiedzi na Państwa pytania, wnioski, składane reklamacje.

 

§ 3
Odbiorcy danych osobowych

Państwa dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom danych, ale tylko i wyłącznie w celu prawidłowej realizacji przedsięwzięcia nam zleconego, w celu realizacji złożonej przez Panią/Pana reklamacji i w zakresie obowiązków prawnych na nas ciążących. Mogą to być inni administratorzy danych osobowych, a także podmioty przetwarzające dane osobowe w naszym imieniu (producenci, dostawcy przedmiotu zamówienia, dostawcy usług IT, biuro księgowe, obsługa prawna).

 

§ 4
Kryterium czasookresu przechowywania danych osobowych

Administrator przechowuje dane osobowe Klienta do osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane tj. na czas realizacji zamówienia, a po tym czasie przez okres, w którym przepisy nakazują Administratorowi przechowywać dane (kryterium przechowywania danych będzie wynikać między innymi z przepisów prawa podatkowego); przez czas konieczny do ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń oraz ze względu na każdy prawnie uzasadniony interes Administratora; do czasu odwołania udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych (w przypadku, kiedy proces przetwarzania danych odbywa się na podstawie udzielonej zgody).

 

§ 5
Prawa podmiotów danych wynikające z art. 15 – 22 RODO
 1. Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo żądania:
 • dostępu do treści swoich danych (osoba, której przetwarzanie dotyczy może dowiedzieć się jakie dane Administrator przetwarza, w jaki sposób i w jakim celu);
 • sprostowania swoich danych (osoba, której przetwarzanie dotyczy może zażądać poprawienia niepoprawnych danych lub uzupełnienia danych brakujących);
 • usunięcia swoich danych (jeśli zachodzi jedna z przesłanek wynikających z art. 17 ust. 1 RODO; przesłanki wyłączające możliwość spełnienia żądania usunięcia danych przewidziane są w art. 17 ust. 3 RODO);
 • ograniczenia przetwarzania (osoba, której przetwarzanie dotyczy może złożyć wniosek o ograniczenie przetwarzania. W przypadku, kiedy wniosek będzie zasadny, Administrator może przetwarzać dane w zakresie przechowywania będąc jednocześnie w zgodzie z art. 18 ust. 2 RODO);
 • prawo do przenoszenia danych (prawo możliwe do realizowania w momencie, kiedy podstawą prawną przetwarzania jest zgoda osoby, której przetwarzanie dotyczy bądź realizacja umowy i przetwarzanie odbywa się w warunkach całkowitego automatyzowania);
 • prawo wniesienia sprzeciwu (po otrzymaniu takiego żądania Administrator przestaje przetwarzać dane osobowe, co do których został wyrażony sprzeciw, o ile nie wykaże istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów wnioskodawcy, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami);
 • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 1. Klienci mogą realizować w/wym prawa, składając wniosek za pośrednictwem następującego kanału komunikacyjnego: wysyłając e-mail na adres: biuro@artokna.pl lub za pośrednictwem adresu pocztowego Administratora.
 2. Administrator bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca od dnia wpłynięcia wniosku – udziela osobie, której dane dotyczą, informacji o działaniach podjętych w związku z realizacją ww. praw.
 3. Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie Jej danych osobowych narusza przepisy prawa.

 

§ 6
Profilowanie/przekazywanie danych osobowych do państw trzecich
 1. Dane osobowe Klientów nie będą przez Administratora przetwarzane w sposób, który skutkowałby zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniem. Oznacza to, że Administrator nie wykorzystuje systemów informatycznych, które gromadziłyby informacje na temat Klientów i jednocześnie samodzielnie, automatycznie, podejmowałyby decyzje, które mogłyby wywołać wobec Klienta skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Niego wpływać.

 2. Co do zasady Administrator nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych, aczkolwiek komunikowanie się z Administratorem za pośrednictwem portalu Facebook bądź polubienie Fanpage’a uznaje się za przekazywanie danych do państwa trzeciego ze względu na fakt, iż sam portal społecznościowy jest prowadzony przez Facebook Inc. z siedzibą w USA. Właściciel portalu Facebook, będący jednocześnie odbiorcą danych osobowych, przetwarza dane jak odrębny administrator na własnych zasadach określonych we własnej polityce prywatności dostępnej pod adresem: www.facebook.com/about/privacy. Facebook posiada certyfikat EU-US-Privacy Shield. W przypadku podmiotów, które posiadają taki certyfikat, Komisja Europejska uznaje, że przedsiębiorstwa te spełniają kryterium odpowiedniego poziomu ochrony danych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych z tytułu polubienia Fanpage’a bądź komunikowania się z Administratorem za pośrednictwem Facebook’a, jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora. Administrator realizuje w ten sposób swoje cele takie jak: promowanie marki poprzez umieszczanie informacji o aktualnych wydarzeniach czy promocjach, a także informowanie na bieżąco użytkowników o swojej aktywności, co pozwala na budowanie i utrzymanie społeczności związanej z Administratorem. Kryterium czasookresu przechowywania danych może wyznaczać: usunięcie przez autora zamieszczonych treści, zgłoszenie sprzeciwu wobec przetwarzania, czas potrzebny do udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie za pośrednictwem portalu. Facebook, jako odrębny administrator, określa swoje kryteria przechowywania danych. Katalog praw wskazany przez Administratora w klauzuli informacyjnej jest tożsamy z katalogiem praw przysługującym osobie komunikującej się z Administratorem za pośrednictwem Facebook’a. Administrator nie dokonuje procesu profilowania ani automatycznego podejmowania decyzji. Podanie danych w przypadku polubienia Fanpage’a lub komunikowanie się z Administratorem za pośrednictwem Facebook’a ma charakter dobrowolny. Jednocześnie niepodanie danych spowoduje brak możliwości przeglądania Fanpage’a, brak możliwości pozostawiania komentarzy lub wiadomości na Fanpage’u.

§ 7
Obowiązek lub dobrowolność podania danych osobowych
 1. Podanie przez Klienta danych osobowych jest niezbędne do celów przedstawienia kosztorysu, nawiązania i realizacji umowy - niepodanie danych spowoduje brak możliwości przedstawienia oferty/realizacji umowy.

 

§ 8
Polityka cookies
 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu tj. użytkownika strony internetowej i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

 4. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

 5. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:„analityczne" pliki Cookies (niezależnej firmy Google Inc.) - usunięcie tych plików nie uniemożliwia korzystanie z Serwisu. Analityczne pliki Cookies gromadzą informacje o sposobie korzystania z Serwisu przez odwiedzających, typie strony, z jakiej Użytkownicy zostali przekierowani, oraz liczbie odwiedzin Użytkowników i czasie wizyty na tej stronie. Pliki te nie rejestrują konkretnych danych osobowych Użytkownika, lecz służą do opracowania statystyk korzystania z Serwisu.

 6. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 7. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

 8. Administratorem danych osobowych Użytkownika Serwisu jest podmiot wskazany w paragrafie 1 Polityki Prywatności. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu. Administrator przetwarza te dane w celach tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych. Korzystanie z Serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na zapisywanie plików cookies w urządzeniu końcowym (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). w każdej chwili Użytkownik Serwisu może zmienić ustawienia przeglądarki. Dodatkową podstawą prawną przetwarzania danych Użytkownika Serwisu jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Użytkownik Serwisu posiada prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, przenoszenia swoich danych, prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Użytkownik Serwisu posiada prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych Użytkownika Serwisu narusza przepisy RODO.

 

§ 9
Zmiany w Polityce Prywatności
 1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.

 2. Nowe wersje Polityki Prywatności będą umieszczane na stronie internetowej Administratora wraz ze stosownym komunikatem. Zmieniona Polityka Prywatności będzie obowiązywała od dnia umieszczenia stosownego komunikatu na stronie internetowej Administratora.

Sprawdź nasze promocje, nowości oraz ciekawe informacje - zapraszamy!